یادداشت | 01 ژانویه، 2024

با توجه به اتفاقات اخیر که با وضع قانون، جامعه حقوقی کشور و وکلا را ناخرسند نمود ! (١) در این یادداشت می خواهیم بدانیم و ملاحظه کنیم که سهم کانون وکلای دادگستری (در سطح استانی) و اسکودا (در سطح ملی) از جهت فرصت هایی که بموجب امور حکمی یا غیرآن برای آن وجود دارد تا بواسطه آن بتواند معضلات و مشکلات نهاد مدنی را به گوش مقامات قضایی، تقینی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان محترم ولی فقیه در استان ها، مراجع عظام تقلید، بیت رهبری، معاونت حقوقی رئیس محترم قوه قضائیه برسانند تا در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، وضع مقررات …. نظر وکلا را بدانند و نسبت به آن آگاه باشند چقدر است؟ و آیا اساساً کانون های وکلای دادگستری و اسکودا این فرصت ها را می شناسند؟ و اگر شناخت دارند در انتقال مطالب (مشکلات و معضلات نهاد وکالت) چه اقداماتی انجام داده اند؟ جان کلام اینکه آیا از فرصت شمرده شده به نحو احسن در راستای حفظ حقوق وکلا استفاده کرده اند یا اینکه صرفاً مشغول روزمرگی (امور روزمره) خویش و گرفتار آنند. با توجه به آنچه تاکنون رخ داده است اعتقاد دارم که نهاد مدنی وکلا (چه کانون ها و چه اسکودا از این فرصت ها حسن استفاده را نکره اند که هیچ، بلکه این فرصت ها را سوزانده اند و در این حالت برای رفع هر گونه ایراد به خویش سعی دارند آنچه با وضع مقررات برای جامعه وکالت ایجاد خسران کرده است را، با تبرئه خویش، مقصر را در بیرون از خود جستجو و اعلام دارند و این} ضمن آنکه عاقلان عرصه وکلااز توضیحاتی این چنین به خوبی آگاهی و اطلاع دارند{ امری عبث می باشد و نامقبول برای جامعه وکالت. (یعنی حالت انفعالی ایشان در گشتن و جستجوی مقصر در خارج از مجموعه خویش) به نظر اینجانب وضع موجود، بخش اعظم آن، حاصل انفعال کانون و اسکودا از عدم استفاده از فرصت و ظرفیت های موجود است.

همانطور که گفته شد کانون های وکلا (در سطح استانی) و اسکودا (در سطح ملی) از فرصت های ذیل (ظرفیت) برخوردارند:
١) قوه قضائیه- معاونت حقوقی آن ٢) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ٣) شورای نگهبان ۴) نمایندگان محترم ولی فقیه در استانها ۵) مجمع تشخیص مصلحت نظام ۶)مراجع عظام تقلید ٧) بیت مقام معظم رهبری ٨) لابی و لابی گری

  • ارتباط با نمایندگان محترم مجلس استان در مجلس شورای اسلامی
  • ارتباط با نمایندگان محترم ولی فقیه در استان ها
  • ارتباط با نمایندگان شورای نگهبان در استان
    لذا از ایضاح اضافه پرهیز می گردد و چون ارتباط با ایشان مانند عدلیه استان خواهد بود. مدون، منظم و مستمر تعیین هدف گذاری با مشارکت شخصیت های فوق در استان (منظور تنظیم برنامه با مشارکت نهاد وکالت در استان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و ایضاً با بقیه اشخاص) پس کانون های وکلای دادگستری هر استانی می تواند با چنین اقدامی از فرصت های موجود بهترین استفاده را نماید و صرفاً به یک عنصر منفعل تبدیل نگردد و پرواضح است که دادن گزارش از چگونگی استفاده از فرصت ها به جامعه وکالت استان تحت مدیریت ایشان و مطلع شدن وکلا از اقدامات ایشان بسیار خوشایند خواهد بود. (مضافاً چنانچه این امر در طول مدیریت هر ۶ ماه صورت پذیرد می توانند در اثنای مدیریت خویش از نظر وکلا در این خصوص نیز مطلع شوند و چنانچه مفید باشد استفاده گردد.)

همان توضیح که راجع به کانون های وکلای دادگستری استان در ارتباط گیری با مسئولین استان با شناخت از فرصت ها و چگونگی ایجاد فرصت بیان شد، عیناً برای اسکودا در سطح ملی ممکن خواهد بود و ایشان مکلف اند به لحاظ پذیرش مسئولیت در راستای استفاده از فرصت در سطح ملی اقدامات ازم و شایسته را برای حفظ حقوق جامعه وکالت معمول دارند. ارتباط با قوه قضاییه (معاونت حقوقی)، ارتباط با دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارتباط با دبیر محترم شورای نگهبان، ارتباط با رئیس محترم مجلس و نمایندگان ملت، ارتباط با نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری، ارتباط مراجع عظام تقلید، ارتباط با بیت محترم رهبری (در سطح ملی) با تدوین برنامه ایی منظم- مستمر، هدف مند با جلب نظر ایشان در تدوین آن (منظور تنظیم برنامه برای نشست های مستمر است) و بیان مشکلات و معضلات جامعه وکالت و شنیدن مطالبات آن مقامات و تمکین مطالبات ایشان با حفظ عزت نفس جامعه وکالت و عدم دخالت در مدیریت امور اسکودا (در این حالت با پاسخ مستدل و مستند)، می تواند در نهایت خروجی آن که در خور عدلیه و جامعه وکالت باشد و این گونه از فرصت ها استفاده کنند در راستای حفظ و تأمین حقوق جامعه وکلا.

ملاحظه می گردد که کانون های وکلای دادگستری استان ها (در سطح استان) و اسکودا (در سطح ملی) از چه فرصت های طلایی برای انتقال مشکلات جامعه وکالت برای اینکه مسئولین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از آن مطلع گردند و آن موارد را در اقدامات خویش لحاظ کنند، برخوردار بودند، لکن لازمه ی آن شناخت فرصت ها و چگونگی استفاده از آن است که نیازمند مشارکت دو طرف در تدوین برنامه ایی مدون برای دوره مدیریت هیئت مدیره کانون ها و اسکودا است به طوریکه این ارتباط منظم، مستمر و دارای هدف معین می باشد. پرواضح است استفاده درست و صحیح از این فرصت (ظرفیت) تاکنون به گونه ایی که بیان شده وجود نداشت (یا راقم این ترقیم از آن مطلع نیست) و این همان نقطه ضعف کانون ها و اسکودا در فرصت سوزی به جای فرصت سازی است، حداقل منفعت این رویه ارتباط مستمر- منظم و هدفمند با مسئولین نظام جهت بیان معضلات و مشکلات جامعه وکالت است (به خصوص نباید از یاد و خاطر حذف نمود تاثیر لابی و لابیگری در این راستا را) ایضاً استفاده از فرصت ها به سیاق گفته شده آن است که ما به وظیفه خود عمل کرده ایم حال این که در این راستا موفق بوده ایم یا نه موضوع دیگری است که نیاز به آسیب شناسی توسط اهل فن دارد تا با شناخت بهتر از فرصت ها و استفاده مفیدتر از فرصت ها به هدفی که برای این رفتار تعیین کرده ایم برسیم. گفته شد که در این ارتباط چه در سطح استانی و چه در سطح ملی توسط کانون و اسکودا آنچه مهم است ایجاد ارتباط مستمر با حفظ عزت نفس جامعه وکالت است نه ارتباط ناشی از مماشات و تعامل غیرعقلانی دارند (١)

ایضاً در این دیالوگ، دو طرف خواسته هایی دارند، پر واضح است کانون و اسکودا که حفظ حقوق جامعه وکلا، مورد عنایت ایشان است تعاملی را بر می تابد که با حفظ استقلال نهاد مدنی وکالت مغایرت نداشته باشد، همچنین درخواست مقابل به نوعی دخالت در امور مدیریتی کانون ها و اسکودا نباشد (در این حالت باید دلیل عدم پذیرش درخواست طرف مقابل مستدل و مستند بیان شود به گونه ایی که آیندگان قضاوت کنند که اقدام صحیح و صائب بوده است یا خیر؟)، فلذا اگر درخواست مقابل فاقد این دو وصف باشد در راستای تحکیم روابط و رفع رجوع از درخواست طرف مقابل یعنی حفظ حقوق وکلا و مضافاً سبب می شود تا در طرف مقابل هم که صاحب قدرت می باشد به خواسته و تقاضای به حق وکلا گوش بسپارد و حسب مورد هر مسئولی که فرصت ها منتسب به او است در حیطه ی وظایف کاری خود از آن دفاع و لحاظ نماید به گونه ایی که دیگر شاهد وضع و جعل قوانینی در راستای تضعیف نهاد وکالت نباشیم.
البته شایسته است از هیئت مدیره کانون وکلای استان گلستان که اقداماتی را در راستای یادداشت پیش روی، اخیراً انجام داده اند تشکر نمائیم، امید است این رفتار منظم- مدون- مستمر- هدفمند بوده و ادامه داشته باشد.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.